پرسشنامه وفاداری مشتری به بانک – کارونا (۲۰۰۲)

پرسشنامه وفاداری مشتری به بانک – کارونا (۲۰۰۲)

وفاداری مشتریان به تعهد قوی آن‌ها برای خرید مجدد محصولات و یا استفاده از خدمات سازمانی خاص اطلاق می‌شود که مشتری با وجود تبلیغات دیگر برندها، همچنان پای‌بند به آن سازمان بماند (اولیور، 1999).
پرسشنامه وفاداری مشتری – حسنقلی پور (۱۳۹۲)

پرسشنامه وفاداری مشتری – حسنقلی پور (۱۳۹۲)

به منظور سنجش و ارزیابی وفاداری مشتری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر حسنقلی پور (1392) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی [...]
پرسشنامه وفاداری مشتری – اولیور (۱۹۹۷)

پرسشنامه وفاداری مشتری – اولیور (۱۹۹۷)

وفاداری مشتری توسط اولیور (۱۹۹۷) به صورت زیر تعریف می­ شود: “وفاداری به یک تعهد قوی برای خریدد مجدد یک محصول یا یک خدمت برتر در آینده اطلاق می‌شود، به صورتی که همان مارک یا محصول علی رغم تاثیرات [...]
پرسشنامه وفاداری مشتری – اورث و گرین (۲۰۰۹)

پرسشنامه وفاداری مشتری – اورث و گرین (۲۰۰۹)

وفاداری یک مفهوم مهم در استراتژی بازاریابی است وبه گفته آکر وفاداری برند هسته مرکزی ارزش ویژه برند است، وفاداری منجر میشود مشتریان در بین راه حلها کمتر درجستجوی اطلاعات باشند (رحیم نیا و فاطمی، [...]
پرسشنامه وفاداری مشتری – چنگ و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه وفاداری مشتری – چنگ و همکاران (۲۰۱۱)

وفاداری مشتری: انجمن بازاریابی آمریکا (AMA) وفاداری به برند را چنین تعریف می کند مزیتی که در آن یک مشتری به جای خریدن یک محصول از چندین عرضه کننده، آن را بطور مکرر از یک عرضه کننده خریداری [...]
پرسشنامه وفاداری مشتری – آکروش و مهادین (۲۰۱۹)

پرسشنامه وفاداری مشتری – آکروش و مهادین (۲۰۱۹)

به منظور سنجش و ارزیابی وفاداری مشتری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 11 گویه و 3 بعد وفاداری نگرشی، رفتاری و شناختی می‌باشد که از پژوهش معتبر آکروش و [...]
پرسشنامه وفاداری مشتری – کویلهو و هنسیلر (۲۰۱۲)

پرسشنامه وفاداری مشتری – کویلهو و هنسیلر (۲۰۱۲)

وفاداری مشتری: انجمن بازاریابی آمریکا (AMA) وفاداری به برند را چنین تعریف می کند مزیتی که در آن یک مشتری به جای خریدن یک محصول از چندین عرضه کننده، آن را بطور مکرر از یک عرضه کننده خریداری نماید. [...]
پرسشنامه عملکرد مشتری – سگرا و همکاران (۲۰۰۷)

پرسشنامه عملکرد مشتری – سگرا و همکاران (۲۰۰۷)

عملکرد مشتری: مجموعه عملکرد بازار، مشتری و مالی که به عنوان هدف مد نظر سازمان ها است. دو بعد اصلی عملکرد مشتری وفاداری مشتری و رضایت مشتری است. مفهوم گرایش به رضایت مشتري از جمله مفاهیمی می باشد [...]