پرسشنامه حمایت سازمانی – آلن و همکاران (۲۰۰۸)

پرسشنامه حمایت سازمانی – آلن و همکاران (۲۰۰۸)

حمایت سازمانی از آن جهت مورد توجه است که رفتار و کنش سرپرست به عنوان یکی از کارگزاران و عاملان هر سازمانی تلقی می شوند. جهت گیری مناسب یا نامناسب، تاثیر قابل ملاحظه ای در حمایت سازمانی دارد. هر [...]