پرسشنامه بررسی ویژگی های فروشنده حرفه ای

پرسشنامه بررسی ویژگی های فروشنده حرفه ای

به منظور بررسی ویژگی های یک فروشنده حرفه ای می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 31 گویه می‌باشد که از کتاب اورتون (2007) استخراج شده‌اند.