پرسشنامه بررسی میزان توجه سازمان به واحد بازاریابی و فعالیت های انجام شده در واحد بازاریابی

پرسشنامه بررسی میزان توجه سازمان به واحد بازاریابی و فعالیت های انجام شده در واحد بازاریابی

به منظور بررسی میزان توجه سازمان به واحد بازاریابی و فعالیت های انجام شده در واحد بازاریابی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 36 گویه و دارای ابعاد گرایش [...]