پرسشنامه بازارگرایی – کارا و همکاران (۲۰۰۵)

پرسشنامه بازارگرایی – کارا و همکاران (۲۰۰۵)

بازارگرایی مجموعه ای از اعتقادات است که علایق مشتریان را به منظور توسعه سودآوری بلندمدت در اولویت نخست قرار می دهد. به طور متناوب، بازارگرایی می تواند مجموعه ای از فعالیت ها، فرآیندها و رفتارهای [...]
پرسشنامه سبک رهبری تور – نارویی (۱۳۹۵)

پرسشنامه سبک رهبری تور – نارویی (۱۳۹۵)

سبک رهبری تور: طریقی را که رهبر، از نفوذش برای کسب اهداف استفاده می کند سبک رهبری می نامند. به بیان دیگر نحوه استفاده رهبر از قدرت و نفوذ را سبک رهبریگویند. سبک رهبری اساسا شیوه نگرش مدیر نسبت به [...]
پرسشنامه کیفیت خدمات – کازی (۲۰۱۰)

پرسشنامه کیفیت خدمات – کازی (۲۰۱۰)

کیفیت خدمات: به عنوان تفاوت بین انتظارات مشتری قبل از دريافت خدمت و ادارك او بعد از دريافت خدمت تعریف شده است (دهار، 2015). امروزه رقابت براي بهبود کیفیت خدمات به عنوان یک مسئله راهبردی کلیدی [...]
پرسشنامه رهبری مشارکتی – کاتورن (۲۰۱۰)

پرسشنامه رهبری مشارکتی – کاتورن (۲۰۱۰)

رهبری مشارکتی: پیرس و همکاران (2009) رهبری مشارکتی را فرآیندی در­هم­ تنیده با ساختاری افقی در نظر می گیرند که به صورت دموکراتیک بین افراد توزیع می گردد تا با تاثیر افراد گروه روی یکدیگر اهداف تیم [...]
پرسشنامه چابکی سازمانی – پاندا و راث (۲۰۱۷)

پرسشنامه چابکی سازمانی – پاندا و راث (۲۰۱۷)

چابکی سازمانی توانایی هر سازمانی براي حسگري، ادراك و پیشبینی تغییرات موجود در محیط کاري میباشد (ژانگ و شریفی، 2000)، همچنین چابکی را، توانایی رونق و شکوفایی. در محیط داراي تغییر مداوم و غیرقابل [...]