پرسشنامه ارزیابی بازارهای بین المللی

پرسشنامه ارزیابی بازارهای بین المللی

به منظور ارزیابی بازارهای بین المللی برای تصمیم گیری درباره صادرات می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 59 گویه و دارای ابعاد سیاست (ثبات، روابط دیپلماتیک، [...]