پرسشنامه رایگان ابعاد پیچیدگی

پرسشنامه رایگان ابعاد پیچیدگی

به منظور بررسی ابعاد پیچیدگی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 10 گویه و ابعاد پیچیدگی مشتری، پیچیدگی کالا و پویایی کالا می‌باشد.