پرسشنامه استرس شغلی – راس و آلتمایر (۱۳۷۷)

پرسشنامه استرس شغلی – راس و آلتمایر (۱۳۷۷)

به منظور سنجش و ارزیابی استرس شغلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 23 گویه و سه بعد استرس رفتاري، استرس جسمي و استرس رواني می‌باشد که از پژوهش معتبر راس و [...]
پرسشنامه فشار روانی شغلی – پون (۲۰۰۳)

پرسشنامه فشار روانی شغلی – پون (۲۰۰۳)

به منظور بررسی فشار روانی شغلی می توان از پرسشنامه 3 گویه ای پون (2003) استفاده کرد. روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهشی در سال 1389 مورد تأیید قرار گرفته است.
پرسشنامه سنجش استرس شغلی

پرسشنامه سنجش استرس شغلی

یکی از محورهاي ارزیابی سلامتی افراد در جوامع مختلف سلامت روانی است که در تضمین پویایی وکارآمدي هرجامعه نقش مهمی ایفا می کند. امروزه مشخص شده است که تنش یا فشار روانی بر سلامت روانی افراد و شاغلین [...]