پرسشنامه رایگان الگوگیری از خودجرحی همسالان

پرسشنامه رایگان الگوگیری از خودجرحی همسالان

خرده مقیاس الگوگیری از خودجرحی همسالان از 5 سوال تشکیل شده است که برخی به صورت بله- خیر و برخی به صورت کم، گاهی و زیاد نمره گذاری می­شود. سوال­های این مقیاس درباره فراونی خودجرحی در همسالان، گفت [...]