بررسی اثربخشی فعالیت های بازاریابی

بررسی اثربخشی فعالیت های بازاریابی

به منظور بررسی اثربخشی فعالیت های بازاریابی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 15 گویه می‌باشد که از کتاب معتبر کاتلر و کلر (2011) استخراج شده‌اند.