پرسشنامه بررسی تاثیر تبلیغات سیار بر برند

پرسشنامه بررسی تاثیر تبلیغات سیار بر برند

به منظور بررسی تاثیر تبلیغات سیار بر برند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 18 گویه و دارای ابعاد استراتژی تعیین برند، خدمات مبتنی بر مکان، امنیت و هزینه ها، [...]