پرسشنامه ارزیابی تصویر ذهنی برند

پرسشنامه ارزیابی تصویر ذهنی برند

تصوير ذهني برند، ادراك‌هاي در مورد يك نام تجاري است كه به وسيله مجموعه‌اي از تداعي معاني منعكس مي‌شود و مصرف كنندگان از طريق آنها با برند موجود در حافظه‌شان ارتباط برقرار مي‌كنند. بعضي از افراد [...]