پرسشنامه بررسی میزان تعامل در کلاس

پرسشنامه بررسی میزان تعامل در کلاس

یکی از عوامل و عناصری که می تواند محیط کلاس درس را تحت تاثیر قرار دهد نحوه ی رفتار استاد با دانشجویان و دانشجویان با یکدیگر است که از آن به عنوان تعامل کلاسی یاد می شود. تحقیقات انجام شده در این [...]