پرسشنامه حل تعارض CRQ – مک کللان (۱۹۹۷)

پرسشنامه حل تعارض CRQ – مک کللان (۱۹۹۷)

به منظور سنجش حل تعارض می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 40 گویه و ابعاد تعارض امر طبیعی، فضا و موقعیت، شفافیت، توجه به نیازها، ایجاد رابطه مثبت، تمرکز بر [...]