پرسشنامه خرید از اینترنت

پرسشنامه خرید از اینترنت

به منظور بررسی نگرش ها درباره خرید از اینترنت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 19 گویه می‌باشد که از منبع معتبر قاضی ساعدی و همکاران (2007) استخراج شده‌اند.