پرسشنامه دلبستگی به برند – ژو و همکاران (۲۰۱۲)

پرسشنامه دلبستگی به برند – ژو و همکاران (۲۰۱۲)

تامسون و همكاران (2005) دلبستگی عاطفی به برند را "پیوندی پُراحساس بین شخص و برند" تعريف کرده اند که "با احساسات عمیقی از پیوند، محبت، شور و اشتیاق نمايان می شود. در واقع، اين مفهوم به پیوند عاطفی [...]