پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی – هیل (۲۰۰۲)

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی – هیل (۲۰۰۲)

رفتار شهروندي سازماني: عبارت است از رفتاري فردي و داوطلبانه، كه مستقيماً به وسيله سيستم هاي رسمي پاداش در سازمان طراحي نشده است، اما با اين وجود باعث ارتقاي اثر بخشي و كارايي عملكرد سازمان مي [...]