پرسشنامه ساختار سازمانی – بوکاریا (۲۰۰۶)

پرسشنامه ساختار سازمانی – بوکاریا (۲۰۰۶)

به منظور بررسی ابعاد ساختار سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 14 گویه و ابعاد تمرکز، رسمیت و پیچیدگی می‌باشد که از پژوهش معتبر بوکاریا (2006) استخراج [...]
پرسشنامه ساختار سازمانی

پرسشنامه ساختار سازمانی

ساختار سازماني به تعريف سه رکن اصلي اشاره مي‌کند؛ اولاً تعيين‌کننده‌ي روابط رسمي گزارش‌دهي، سطوح سلسله مراتب اداري و حيطه‌ي کنترل مديران در سازمان است؛ ثانياً نشان‌دهنده‌ي گروه‌بندي دواير در کل [...]