پرسشنامه سبک های تدریس گراشا ریچمن (۱۹۹۶)

پرسشنامه سبک های تدریس گراشا ریچمن (۱۹۹۶)

سبک تدریس استاد عبارت است از ویژگی های متمایزی که استادنشان می دهد و از موقعيتی به موقعيت دیگر بدون توجه به محتوا پایدار می ماند. سبک تدریس یا آموزش معلم، روش شناخته شده ای است که استادبا آن [...]