سنجش اثربخشی سیستم های بازاریابی

سنجش اثربخشی سیستم های بازاریابی

به منظور سنجش اثربخشی سیستم های بازاریابی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه 6 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر لی و همکاران (2002) استخراج شده‌اند.