پرسشنامه بررسی میزان عدم اطمینان بازاریابی

پرسشنامه بررسی میزان عدم اطمینان بازاریابی

به منظور سنجش و ارزیابی عدم اطمینان بازاریابی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 4 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر یونگ‌دال (1996) استخراج شده‌اند.