پرسشنامه عوامل اثر گذار بر واردات کالا

پرسشنامه عوامل اثر گذار بر واردات کالا

به منظور تعیین اهمیت عواملی که بر تصمیم گیری مدیران به واردات یک کالا تاثیر می گذارد، می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه 19 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر قیم و [...]