پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش – فرم ۱۰ سوالی

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش – فرم ۱۰ سوالی

يكي از عمده ترين مسائل شغلي كه معمولاً به شكل واكنش در برابر فشارهاي شغلي و سازماني در ميان كاركنان خدمات انساني ديده مي شود، پديده فرسودگي شغلي است. فرسودگي شغلي كاهش قدرت سازگاري فرد با عوامل [...]