پرسشنامه ریسک ادراکی مشتری – سان (۲۰۱۴)

پرسشنامه ریسک ادراکی مشتری – سان (۲۰۱۴)

پرسشنامه ریسک ادراکی مشتری با 8 سؤال توسط سان (۲۰۱۴) ساخته شده است. کسی که موارد فوق را وارد فرایند خرید خود کند؛ متحمل ریسک ادراکی بیشتری میشود. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال [...]