پرسشنامه انتظارات در مورد پیامد مصرف الکل (AOES)

پرسشنامه انتظارات در مورد پیامد مصرف الکل (AOES)

الکل بر همه ی اندام های بدن تأثیر می گذارد و به بیان دیگر به سختی می توان بافتی از بدن را نام برد که از آن متأثر نشود. به همین دلیل شناخت پاتوفیزیولوژی مشکلات ناشی از الکل به معنای شناخت آسیب [...]