پرسشنامه رایگان احساساتی بودن فرد فینک و برگرز

پرسشنامه رایگان احساساتی بودن فرد فینک و برگرز

پرسشنامه احساساتی بودن فرد توسط هارولد فینک و دابلیو برگرز ساخته شده و از 15 گویه و 5 خرده مقیاس نزدیکی، شخصیت، خیال، نیاز به تماس و پیروی از احساسات تشکیل شده است. این پرسشنامه به منظور سنجش [...]