پرسشنامه توسعه حرفه ای کارکنان – زند (۱۳۹۰)

پرسشنامه توسعه حرفه ای کارکنان – زند (۱۳۹۰)

به منظور سنجش میزان توسعه حرفه ای کارکنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 21 گویه و ابعاد عوامل مدیریتی (نحوه ارزیابی عملکرد)، عوامل محیطی (شرایط فیزیکی [...]
پرسشنامه بررسی مهارت های اثرگذاری بر کارکنان

پرسشنامه بررسی مهارت های اثرگذاری بر کارکنان

به منظور سنجش و ارزیابی مهارت‌های اثرگذاری بر کارکنان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 10 گویه می‌باشد که از منبع معتبر نیواستورم و دیویس (2002) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه بررسی عملکرد توزیع کنندگان

پرسشنامه بررسی عملکرد توزیع کنندگان

به منظور بررسی عملکرد توزیع کنندگان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 26 گویه بوده و دارای ابعاد ارزش، مالی، تبلیغ و کارکنان می باشد که از پژوهش معتبر [...]