پرسشنامه ارزیابی کفایت نفس

پرسشنامه ارزیابی کفایت نفس

به منظور سنجش و ارزیابی کفایت نفس می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 20 گویه می‌باشد که از منبع معتبر کینگ (2007) استخراج شده‌اند.