پرسشنامه رایگان آزمون کلمات فراخوان یونگ

پرسشنامه رایگان آزمون کلمات فراخوان یونگ

آزمون تداعی کلمات یکی از ابداعات کارل گوستاو یونگ است. البته شکل ساده ای از این آزمون، نخستین بار توسط «فرانسیس گالتون» برای مشخص کردن فرآیند های تداعی تهیه شد، اما آنچه یونگ به کار برد از یک [...]