پرسشنامه کیفیت خدمات – بردی و کرونین (۲۰۰۱)

پرسشنامه کیفیت خدمات – بردی و کرونین (۲۰۰۱)

کیفیت خدمات: در ادبیات مدیریت تا کنون تعاریف مختلفی جهت توضیح مفهوم کیفیت خدمات آمده ارائه شده است که وجه مشترك همه این تعاریف سازگاري کالا یا خدمت با نیازها و انتظارات مشتریان است. کیفیت از [...]
پرسشنامه کیفیت خدمات – گاردین (۱۹۸۴)

پرسشنامه کیفیت خدمات – گاردین (۱۹۸۴)

به منظور سنجش و ارزیابی کیفیت خدمات می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 26 گویه و هشت مولفه قانونمندی، رفتار مناسب، انعطاف پذیری، زیبایی، شفافیت، صحت، سرعت و [...]
پرسشنامه کیفیت خدمات – دهار (۲۰۱۵)

پرسشنامه کیفیت خدمات – دهار (۲۰۱۵)

کیفیت خدمات: به عنوان تفاوت بین انتظارات مشتری قبل از دریافت خدمت و ادارك او بعد از دریافت خدمت تعریف شده است (دهار، 2015). امروزه رقابت برای بهبود کیفیت خدمات به عنوان یک مسئله راهبردی کلیدی [...]
پرسشنامه کیفیت خدمات – زهیر و همکاران (۲۰۱۱)

پرسشنامه کیفیت خدمات – زهیر و همکاران (۲۰۱۱)

کیفیت خدمات: به عنوان تفاوت بین انتظارات مشتری قبل از دريافت خدمت و ادارك او بعد از دريافت خدمت تعریف شده است (دهار، 2015). امروزه رقابت براي بهبود کیفیت خدمات به عنوان یک مسئله راهبردي کلیدي [...]
پرسشنامه کیفیت خدمات – کازی (۲۰۱۰)

پرسشنامه کیفیت خدمات – کازی (۲۰۱۰)

کیفیت خدمات: به عنوان تفاوت بین انتظارات مشتری قبل از دريافت خدمت و ادارك او بعد از دريافت خدمت تعریف شده است (دهار، 2015). امروزه رقابت براي بهبود کیفیت خدمات به عنوان یک مسئله راهبردی کلیدی [...]
پرسشنامه کیفیت خدمات – کرونین و برادی (۲۰۰۹)

پرسشنامه کیفیت خدمات – کرونین و برادی (۲۰۰۹)

کیفیت خدمات: به عنوان پیروی از نیازهای مشتری در دسترسی به خدمت تعریف می شود. مدل شکاف خدمت، که توسط، پاراسورامان و همکارانش ایجاد گشته، کیفیت خدمت را به عنوان گرایش سنجش کلی تعریف می کند (کرونین [...]