پرسشنامه مزیت رقابتی پایدار – هیل و جونز (۲۰۱۰)

پرسشنامه مزیت رقابتی پایدار – هیل و جونز (۲۰۱۰)

نظريه مزيت رقابتي به شكل منظم و منسجم، از آغاز دهه 1960، جهت تبيين اثر محيط بيرون بر راهبرد بنگاه در دانشگاه هاروارد مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. براساس اين ديدگاه، بنگاه ها در صنايع يكسان، [...]
پرسشنامه رقابت پذیری – اوزدمیر و اصلان (۲۰۱۱)

پرسشنامه رقابت پذیری – اوزدمیر و اصلان (۲۰۱۱)

رقابت پذیری: در سطح بنگاه پورتر معتقد توان رقابتی عبارت است از میزان ارزش بیشتری که یک شرکت قادر است نسبت به رقبا ایجاد نماید. همچنین در سطح بنگاه عامل رهبری هزینه، کیفیت محصول، انعطاف پذیری [...]
پرسشنامه تصویر برند – واهی و پاسوان (۲۰۰۶)

پرسشنامه تصویر برند – واهی و پاسوان (۲۰۰۶)

تصویر برند: به عنوان معانی که مصرف کنندگان به محصولات برند فروشگاهی می‌افزایند، تعریف می شود که منجر به ادراکات در مورد برند فروشگاهی می‌شود (واهی و پاسوان، 2006). آکر تصویر برند برچسب خصوصی را [...]
پرسشنامه مزیت رقابتی – لی و همکاران (۲۰۰۶)

پرسشنامه مزیت رقابتی – لی و همکاران (۲۰۰۶)

مزیت رقابتی نشان می‌دهد که تا چه حد یک سازمان یا گروه قادر به ایجاد یک موقعیت دفاعی در مقابل رقبای خود است که آن شامل قابلیتهائی است که اجازه می‌دهد یک گروه یا سازمان خود را از رقبای خود متمایز [...]
پرسشنامه چابکی سازمانی – پاندا و راث (۲۰۱۷)

پرسشنامه چابکی سازمانی – پاندا و راث (۲۰۱۷)

چابکی سازمانی توانایی هر سازمانی براي حسگري، ادراك و پیشبینی تغییرات موجود در محیط کاري میباشد (ژانگ و شریفی، 2000)، همچنین چابکی را، توانایی رونق و شکوفایی. در محیط داراي تغییر مداوم و غیرقابل [...]
پرسشنامه عملکرد شغلی – بونتیس و سرنکو (۲۰۰۷)

پرسشنامه عملکرد شغلی – بونتیس و سرنکو (۲۰۰۷)

عملکرد شغلی درک فرد از بهبود کیفیت شغل، بهره وری و اثربخشی و آسانی شغل و غیره می‌باشد. به منظور ارزیابی عملکرد شغلی می‌توان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای [...]