پرسشنامه سنجش استرس شغلی

پرسشنامه سنجش استرس شغلی

یکی از محورهاي ارزیابی سلامتی افراد در جوامع مختلف سلامت روانی است که در تضمین پویایی وکارآمدي هرجامعه نقش مهمی ایفا می کند. امروزه مشخص شده است که تنش یا فشار روانی بر سلامت روانی افراد و شاغلین [...]