پرسشنامه گرایش بازار – توکلی (۱۳۹۴)

پرسشنامه گرایش بازار – توکلی (۱۳۹۴)

گرایش بازار: در اصل گرایش بازار نمایانگر پاسخ شرکت ها به نیازهای کنونی بازار می باشد و به عنوان یک فرهنگ سازمانی که به طور کارا و اثربخش، رفتارهای ضروری برای ایجاد یک ارزش برتر برای خریداران و به [...]
پرسشنامه ارزیابی گرایش به بازار

پرسشنامه ارزیابی گرایش به بازار

به منظور ارزیابی گرایش به بازار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 37 گویه و ابعاد گرایش مشتری، گرایش رقیب و محیط بازار می‌باشد که از پژوهش‌ معتبر اوزر و [...]
پرسشنامه ارزیابی گرایش بازار

پرسشنامه ارزیابی گرایش بازار

به منظور سنجش و ارزیابی گرایش بازار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 10 گویه می‌باشد که از منبع معتبر دابنی (2008) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی آن در [...]
پرسشنامه ارزیابی گرایش بازار

پرسشنامه ارزیابی گرایش بازار

به منظور بررسی ابعاد مختلف گرایش بازار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 26 گویه و دارای ابعاد ایجاد هوش، توزیع هوش، پاسخگویی و فرهنگ بازاریابی می‌باشد که از [...]