پرسشنامه گرایش به بازار – نقی زاده (۱۳۹۲)

پرسشنامه گرایش به بازار – نقی زاده (۱۳۹۲)

گرایش به بازار به معنای اقداماتی جهت درک و توجه به مشتریان و ارائه راهکارها، محصولات و خدماتی متناسب با علائق و نیازهای آنها است (دشپانده و همکاران، ۱۹۹۳). بطور کلی شرکت های با گرایش بالا به [...]
پرسشنامه مدیریت برند – سانتوس و همکاران (۲۰۱۳)

پرسشنامه مدیریت برند – سانتوس و همکاران (۲۰۱۳)

مدیریت برند: برند بخش مهمی از یک فرایند نظام مند بازاریابی یکپارچه است. برند می تواند با افزایش تمرکز و آگاهی مصرف کننده نسبت به یک محصول یا خدمت موجب رشد سهم بازار شود و با ایجاد و احساس تعلق و [...]
پرسشنامه ارزیابی گرایش به بازار

پرسشنامه ارزیابی گرایش به بازار

کاتلر به بازارگرایی به عنوان مرحله ي نهایی توسعه یک سازمان بازرگانی نگاه کرده است و معتقد است که گرایش به بازار در امتداد توسعه گرایش هاي مختلف بازرگانی به وجود آمده است. بازارگرایی بر پایه تفکر [...]
پرسشنامه ارزیابی گرایش به بازار

پرسشنامه ارزیابی گرایش به بازار

به منظور ارزیابی گرایش به بازار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 37 گویه و ابعاد گرایش مشتری، گرایش رقیب و محیط بازار می‌باشد که از پژوهش‌ معتبر اوزر و [...]
پرسشنامه ارزیابی گرایش بازار

پرسشنامه ارزیابی گرایش بازار

به منظور سنجش و ارزیابی گرایش بازار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 10 گویه می‌باشد که از منبع معتبر دابنی (2008) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی آن در [...]