پرسشنامه بررسی سبک های مدیریت مدیران بازاریابی

پرسشنامه بررسی سبک های مدیریت مدیران بازاریابی

به منظور بررسی سبک های مدیریت مدیران بازاریابی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 16 گویه و دارای ابعاد استفاده از اطلاعات، پیچیدگی، تصمیم گیری گروهی، ریسک [...]