پرسشنامه ارزیابی گرایش به بازار

پرسشنامه ارزیابی گرایش به بازار

به منظور ارزیابی گرایش به بازار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 37 گویه و ابعاد گرایش مشتری، گرایش رقیب و محیط بازار می‌باشد که از پژوهش‌ معتبر اوزر و [...]