ارزش ویژه برند

ارزش ویژه برند

در عصر گسترش و تسريع روند جهاني شدن، رقابت‌پذيري يک موضوع بسيار مهم در بين سياستگذاران سطوح مختلف (کشور، صنعت و شرکت) در بخش‌هاي مختلف دنياست، در همين راستا بسياري از سازمان‌ها، استراتژي‌هاي [...]