تصویر کشور مبدأ برند

تصویر کشور مبدأ برند

در عصر کنونی مصرف‌کنندگان پيش از همه به نام کشور سازنده محصول توجه مي‌كنند و با تصوير ذهني ناشي از اين نام، اقدام به دريافت اطلاعات بعدي و تصميم‌گيري در مورد خريد مي‌نمايند که اين پديده اثر کشور [...]