پرسشنامه ‌ثبت روزانه شدت علایم سندرم پیش از قاعدگی (DRSP) – اندیکات و همکاران (۱۹۹۶)

پرسشنامه ‌ثبت روزانه شدت علایم سندرم پیش از قاعدگی (DRSP) – اندیکات و همکاران (۱۹۹۶)

پرسشنامه ثبت روزانه شدت علایم سندرم پیش از قاعدگی توسط اندیکات و همکاران (1996) و با هدف کمک به متخصصان بالینی جهت ارزیابی مالکهای چهارمین چاپ راهنمای تشخیصی و آماری انجمن روانپزشکی آمریکا برای [...]
پرسشنامه رایگان حساسیت به طرد و غفلت عاطفی

پرسشنامه رایگان حساسیت به طرد و غفلت عاطفی

به منظور سنجش و ازیابی حساسیت به طرد و غفلت عاطفی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 24 گویه می‌باشد. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال 1399 [...]
پرسشنامه رایگان جو سازمان گالوپ

پرسشنامه رایگان جو سازمان گالوپ

جوسازمانی مناسب می‌تواند در ایجاد انگیزش برای کارکنان، بهبود روحیه کارکنان، مشارکت افراد در تصمیم گیری هاو در ازدیاد خلاقیت و نوآوری موثر باشد و به عنوان بک منبع مهم در تأمین سلامت روانی کارکنان [...]
پرسشنامه فشار روانی کار – موهر و همکاران (۲۰۰۶)

پرسشنامه فشار روانی کار – موهر و همکاران (۲۰۰۶)

فشار روانی: فشار روانی در محیط کار از نظر جنبه های جسمی و عاطفی به عنوان پاسخ یا بازخورد تعریف می شود و معمولاً این شرایط زمانی اتفاق میافتد که نیازهای شغلی با توانایی های موجود در کارکنان متناقض [...]
پرسشنامه رضایت از روابط جنسی – شائو و راج (۲۰۱۶)

پرسشنامه رضایت از روابط جنسی – شائو و راج (۲۰۱۶)

به منظور سنجش و ارزیابی رضایت افراد از روابط جنسی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 12 گویه و دو بعد رضایت از روابط جنسی و نارضایتی از روابط جنسی می‌باشد که [...]
پرسشنامه طرح واره های درمانگر رابرت

پرسشنامه طرح واره های درمانگر رابرت

به منظور ارزیابی طرح واره های درمانگر می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 46 گویه و 15 طرح واره طرح واره معیارهای بلندپروازانه، طرح واره برتری طلبی، طرح واره [...]