پرسشنامه جهات شادکامی OTH – پترسون (۲۰۰۶)

پرسشنامه جهات شادکامی OTH – پترسون (۲۰۰۶)

لیبومیرسکی، شلدون و اسکید (2005)، شادکامی را تجربه احساس نشاط، شادی و خوشی و نیز دارا بودن این احساس که فرد زندگی خود را خوب، با معنا و با ارزش بداند در نظر گرفته‌اند. شادکامی چندین جزء اساسی را [...]
پرسشنامه مدیریت دانش شخصی – قرآنی (۱۳۸۹)

پرسشنامه مدیریت دانش شخصی – قرآنی (۱۳۸۹)

به منظور سنجش و ارزیابی مدیریت دانش شخصی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 77 گویه و 4 بخش شکل­ گیری دانش، سازماندهی، کاربرد دانش و تبادل دانش می‌باشد که از [...]
آزمون شخصیت هوگان

آزمون شخصیت هوگان

آزمون شخصیت هوگان یکی از ابزارهای مطرح در حوزه شخصیت است که در حوزه روانشناسی صنعتی/ سازمانی کاربرد گسترده ای دارد و در نیروهای مسلح کاربرد ویژه ای دارد (هوگان، 2007). این ابزارمقیاس خود سنجی [...]
پرسشنامه نگرش به تبلیغات موبایلی

پرسشنامه نگرش به تبلیغات موبایلی

به منظور سنجش و ارزیابی نگرش به تبلیغات موبایلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 4 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر پارنو و همکاران (2013) و بلانکو و همکاران [...]
پرسشنامه سودمندی درک شده از پیام های تبلیغاتی

پرسشنامه سودمندی درک شده از پیام های تبلیغاتی

سودمندی درک شده تبلیغات: ارتباط بین نگرش و سودمندی درکشده توسط مدلهای "مقدار- چشمداشت" توجیه شده است (فیشبین و آجزن، 1975). بنابراین این نگرش به سوی رفتار وابسته به نتایج مورد انتظار است. ملاحظة [...]
پرسشنامه سودمندی درک شده از تبلیغات

پرسشنامه سودمندی درک شده از تبلیغات

به منظور ارزیابی سودمندی درک شده از تبلیغات توسط مشتریان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 5 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر کارجالوتو و همکاران (2008)، بائر [...]
پرسشنامه سرگرمی تبلیغات برای مصرف کننده

پرسشنامه سرگرمی تبلیغات برای مصرف کننده

سرگرمی تبلیغات برای مصرف کننده: «سرگرمی» یک عامل عاطفی به شکل‌گیری نگرش مصرف‌کنندگان دربارة تبلیغات شناسایی شده است. زمینه‌های لذت‌بخش مانند آنان که با سرگرمی، حس‌وحال‌شان به‌گونه‌ای می‌شود که در [...]