پرسشنامه گرایش بازار – توکلی (۱۳۹۴)

پرسشنامه گرایش بازار – توکلی (۱۳۹۴)

گرایش بازار: در اصل گرایش بازار نمایانگر پاسخ شرکت ها به نیازهای کنونی بازار می باشد و به عنوان یک فرهنگ سازمانی که به طور کارا و اثربخش، رفتارهای ضروری برای ایجاد یک ارزش برتر برای خریداران و به [...]
پرسشنامه گرایش کارآفرینانه – توکلی (۱۳۹۴)

پرسشنامه گرایش کارآفرینانه – توکلی (۱۳۹۴)

گرایش کارآفرینانه: گرایش کارآفرینانه یک عامل اساسی برای کسب مزیت رقابتی و عملکرد شرکت می باشد. تعریف شرکت با گرایش کارآفرینانه بر اساس میلر آن است که در نوآوری های بازاریابی محصول درگیر می شود، [...]
پرسشنامه گرایش کارآفرینانه – رضایی (۱۳۹۵)

پرسشنامه گرایش کارآفرینانه – رضایی (۱۳۹۵)

گرایش کارآفرینانه: گرایش کارآفرینانه را گرایش شرکت برای ايجاد ارزش از راه تشكيل مجموعه منحصر به فردي از منابع به منظور بهره‌گيري از فرصت‌ها تعریف کرده اند (فرناندز میسا، آلگری ، 2014). از نظر [...]
پرسشنامه گرایش کارآفرینی – دس و لامپکین (۲۰۰۵)

پرسشنامه گرایش کارآفرینی – دس و لامپکین (۲۰۰۵)

کارآفرینی می تواند مشخصه ی مدیران و مالکان کسب وکارهایی تعریف شود که در آن کارآفرین با توسعه واکنش های نوآور به مصاف بی اطمینانی محیطی می رود. یکی از دیدگاه های مهمی که فرایند کارآفرینی را به [...]
پرسشنامه نظارت بر خود (SMS) – لنوکس و وولف (۱۹۸۴)

پرسشنامه نظارت بر خود (SMS) – لنوکس و وولف (۱۹۸۴)

به منظور سنجش نظارت بر خود در محیط های اجتماعی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 13 گویه و 2 بعد توانایی در اصلاح رفتار خود و حساسیت به رفتار دیگران می‌باشد [...]
پرسشنامه کامیابی BIT – سو و همکاران (۲۰۱۴)

پرسشنامه کامیابی BIT – سو و همکاران (۲۰۱۴)

به منظور سنجش کامیابی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 10 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر سو و همکاران (2014) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در [...]
پرسشنامه عملکرد سازمان – محقر و همکاران (۱۳۸۹)

پرسشنامه عملکرد سازمان – محقر و همکاران (۱۳۸۹)

عملکرد سازمانی: عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد؛ بنابراین، عملکرد سازمان یک سازهی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمان اشاره دارد (اسدی، 1395). معروفترین تعریف عملکرد توسط نیلی و [...]
پرسشنامه عدم اطمینان فناورانه – توکلی (۱۳۹۴)

پرسشنامه عدم اطمینان فناورانه – توکلی (۱۳۹۴)

وقتی راه حل های نوآورانه در بازارهای جدید اتخاذ می شود قابلیت پیش بینی بازار محدود می شود و اطلاعات محدودی قابل دسترسی می باشد (برای برنامه ریزی بازاریابی). این به دلیل درجه بالای عدم اطمینان [...]
پرسشنامه عدم اطمینان مشتریان – توکلی (۱۳۹۴)

پرسشنامه عدم اطمینان مشتریان – توکلی (۱۳۹۴)

وقتی راه حل های نوآورانه در بازارهای جدید اتخاذ می شود قابلیت پیش بینی بازار محدود می شود و اطلاعات محدودی قابل دسترسی می باشد (برای برنامه ریزی بازاریابی). این به دلیل درجه بالای عدم اطمینان [...]