آزمون تمییز شنیداری – وپمن (۱۹۵۸)

آزمون تمییز شنیداری – وپمن (۱۹۵۸)

آزمون تمییز شنیداری برونی- برونی براساس طرح آزمون وپمن برای زبان فارسی تهیه شده است . آزمون تمییز شنیداری وپمن آزمونی است که ابتدا در سال ۱۹۵۸ توسط Wepman طراحی و ساخته شد و سپس در سال ۱۹۷۳ و ۱۹۸۷ نسخه تجدید نظر شده آن برای ارزیابی تمییز شنیداری کودکان ۸-۴ سال انگلیسی زبان منتشر شد. این آزمون در چهار زمینه است:

۱- جایگاه تولید

۲- شیوه تولید

۳- واکه

۴- واکداری-بی واکی

شما می توانید این آزمون را از طریق این وب سایت خریداری کنید