آزمون گروهی اشکال نهفته – ویتکین و همکاران (۱۹۷۱)

آزمون گروهی اشکال نهفته – ویتکین و همکاران (۱۹۷۱)

به منظور ارزیابی سبکهای شناختی وابسته و مستقل از زمینه می توان از آزمون گروهی اشکال نهفته ویتکین و همکاران (۱۹۷۱) استفاده کرد. این آزمون شامل ۲۵ تصویر پیچیده  و سه بخش است: بخش اول شامل هفت تصویر نسبتا پیچیده است که یافتن اشکال ساده نهفته در آن آسان است که صرفأ جهت آشنایی با چگونگی اجرای آزمون اجرا می شود. حداکثر زمانی که برای تکمیل این مرحله داده می شود دو دقیقه است. بخشهای دوم و سوم با اشکال پیچیده تر، بخشهای اصلی آزمون هستند. زمان لازم برای پاسخگویی به بخشهای دوم و سوم در مجموع ده دقیقه است. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۷۷ مورد تأیید قرار گرفته است