پرسشنامه آشفتگی اخلاقی (MDS-R) – همریک و همکاران (۲۰۱۲)

پرسشنامه آشفتگی اخلاقی (MDS-R) – همریک و همکاران (۲۰۱۲)

پرسشنامه اولیه آشفتگی اخلاقی MDS توسط کورولی، الویک، گورمن و کلور در سال ۲۰۰۱ در ۳۸ گویه ساخته شد، سپس پرسشنامه اصلاح شده آشفتگی اخلاقی MDS-R توسط همریک، بورچرز و اپستین (۲۰۱۲) برای پرستاران طراحی و بررسی شد که دارای ۲۱ گویه می باشد. در ایران این ابزار توسط عرب و برزگری (۱۳۹۳) به فارسی ترجمه و مورد اعتباریابی قرار گرفت که نهایتاً ۳ گویه آن حذف و به ۱۸ گویه تقلیل یافت. روایی و پایایی این پرسشنامه در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.