مقیاس آمادگی به نوستالژی – هاولنا و هولاک (۲۰۰۰)

مقیاس آمادگی به نوستالژی – هاولنا و هولاک (۲۰۰۰)

ورود جوانان به دانشگاه و آغاز زندگی دانشجویی، مواجهه با تغییرات گوناگون و زندگی جدید است. دوری از خانواده و متعلقات آن و به‌عبارت‌دیگر احساس غربت از چالش‌های جدی برای عده‌ای از دانشجویان تازه‌وارد به دانشگاه می‌باشد. احساس غربت به‌عنوان ناراحتی و ناخشنودی روانی که به‌واسطه جدایی از خانه و یا متعلقات آن، ناشی می‌شود، تعریف شده است که می‌تواند تعداد زیادی از دانشجویان را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، روانشناسان Nostalgia را شبیه «احساس غربت» می‌دانند. امروزه بسیاری از نظریه‌پردازان، مؤلفه تلخ و شیرینی را که در خاطره‌ها احساس می‌شود به‌عنوان نماد نوستالژی در نظر می‌گیرند. در واقع، نوستالژی یادآوری افراد و متعلقات مهم زندگی که در گذشته برای فرد رخ داده است می‌باشد. آمادگی به نوستالژی خوشی مشتاقانه و یک شادی آمیخته با ناراحتی تعریف شده است.

به منظور سنجش و ارزیابی آمادگی به نوستالژی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۱ گویه و ۴ بعد نوستالژی شخصی، نوستالژی مجازی، نوستالژی فرهنگی و نوستالژی بین فردی می‌باشد که از پژوهش معتبر هاولنا و هولاک (۲۰۰۰) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.