پرسشنامه آمیخته بازاریابی سبز محصولات آرایشی – صدیق (۱۳۹۷)

پرسشنامه آمیخته بازاریابی سبز محصولات آرایشی – صدیق (۱۳۹۷)

بازاریابی سبز: بازاریابی سبز یکی ابعاد بازاریابی اجتماعی است که در آن به مسئولیت های اجتماعی شرکت ها خصوصا مسولیت در قبال محیط زیست اشاره می گردد و شامل تمام فعالیت هایی است که برای ایجاد و تسهیل مبادلات به منظور ارضای نیازها و خواسته های بشری طراحی می شود به طوری که این ارضاء نیازها و خواسته ها با حداقل اثرات مضر و مخرب روی محیط زیست باشند. آمیخته بازاریابی سبز، ابعاد بازاریابی سبز می باشد که شامل طراحی محصول سبز، قیمت گذاری کالاهای سبز، توزیع منطبق با معیارهای سبز، تبلیغات سبز.

به منظور سنجش و ارزیابی آمیخته بازاریابی سبز محصولات آرایشی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۸ گویه و چهار بعد محصول سبز، قیمت سبز، ترفیع سبز و توزیع سبز می‌باشد که از پژوهش معتبر صدیق (۱۳۹۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.