پرسشنامه ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت – ژنگ و همکاران (۲۰۱۵)

پرسشنامه ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت – ژنگ و همکاران (۲۰۱۵)

ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت: اقدامات سخت افزاری مدیریت کیفیت جامع، به عنوان ابزاری جهت شیوه های اجرایی و روش یافتن اجرای کار یا اصول مهارت باب شده مدیریت کیفیت است. ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت از طریق دو بعد فرآیند مدیریت و اطلاعات کیفیت اندازه گیری می شود.

فرآیند مدیریت: بعد فرآیند مدیریت خود از طریق سه زیرمعیار کنترل فرآیند، تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه و عملیات پاکسازی قابل اندازه گیری است.

به منظور بررسی ابعاد سخت افزاری مدیریت کیفیت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه و ابعاد فرایند مدیریت (کنترل فرایند، تعمیرات و نگهداری پیشگیرانه، عملیات پاکسازی) و اطلاعات کیفیت می‌باشد که از پژوهش معتبر ژنگ و همکاران (۲۰۱۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.