پرسشنامه ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت – ژنگ و همکاران (۲۰۱۵)

پرسشنامه ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت – ژنگ و همکاران (۲۰۱۵)

ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت: بعد نرم افزاری مدیریت کیفیت عبارت است از توجه سازمان به ارتباطات مناسب و سازنده با ذینعان داخلی سازمان. ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت، شیوه های رسیدگی کردن مدیریت کارمندان، ارتباطات و رهبری می‌باشد. از دید ژنگ و همکاران (۲۰۱۵) ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت شامل موارد زیر است:

  • گروه های کوچک حل مسئله: این متغیر از طریق سنجش شاخص های برگزاری جلسات حل مسئله با حضور اعضای تیم و اتخاذ تصمیات مناسب، طراحی تیم های حل مسئله در شرکت، حل بسیاری از مشکلات از طریق تیم های حل مسئله در سه سال گذشته، بهبود فرآیند تولید شرکت از طریق شناسایی و رفع مشکلات شناسایی شده توسط تیم های حل مسئله، ترغیب و تشویق اعضای تیم به حل مسئله و عدم استفاده از تیم های حل مسئله در شرکت اندازه گیری می‌شود .
  • پیشنهادات کارکنان: این متغیر از طریق سنجش شاخص های بهبود فرآیندها و محصولات از طریق پیشنهادات ارائه شده توسط کارکنان، ترغیب کارکنان به ارائه ی پیشنهادات برای بهبود عملکرد شرکت، گزارش مدیریت به کارکنان در صورت اجرا یا عدم اجرای پیشنهادات ارائه شده توسط کارکنان، پیشنهادات مفید و اجرایی در شرکت و عدم ارائه ی پیشنهادات مناسب و جدی از سوی کارکنان اندازه گیری می‌شود.
  • آموزش مرتبط با شغل برای کارکنان: این متغیر از طریق سنجش شاخص های آموزش کارکنان توسعه مهارت های مورد نیاز در محل کار،‌ اعتقاد مدیریت شرکت به آموزش مداوم و پیوسته برای به روز بودن مهارت های کاری کارکنان، میانگین بالای مهارت کارکنان شرکت نسبت به متوسط صنعت، ارائه ی آموزش مداوم و پیوسته به کارکنان برای بهبود مهارت ها و توانمندی های آنان و مهارت بالای کارکنان شرکت اندازه گیری می‌شود.

به منظور بررسی ابعاد نرم افزاری مدیریت کیفیت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۶ گویه و ابعاد گروه های کوچک حل مسئله، پیشنهادات کارکنان، آموزش مرتبط با شغل می‌باشد که از پژوهش معتبر ژنگ و همکاران (۲۰۱۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.