پرسشنامه بررسی اثربخشی فعالیت های برون سپاری شده – ناصری (۱۳۹۳)

پرسشنامه بررسی اثربخشی فعالیت های برون سپاری شده – ناصری (۱۳۹۳)

به منظور سنجش و ارزیابی اثربخشی فعالیت های برون سپاری شده توسط سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۲ گویه و چهار بعد اثربخشی فرآیندهای داخلی، اثربخشی رشد و یادگیری، اثربخشی مالی و اثربخشی مشتریان می‌باشد که از پژوهش معتبر ناصری (۱۳۹۳) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.