پرسشنامه اجرای اثربخش استراتژی بازاریابی – نوبل (۱۹۹۹)

پرسشنامه اجرای اثربخش استراتژی بازاریابی – نوبل (۱۹۹۹)

مفهوم اجرای اثربخش استراتژی بازاریابی عبارتست از به ثمر رساندن طرح های تدوین شده و اقدامات بازاریابی سازمان به نحوی مطلوب. به عبارت دیگر موفقیت در اجرای استراتژی بازاریابی و میزان تحقق اهداف بازاریابی  به عنوان اجرای اثربخش استراتژی در نظر گرفته می شود.

به منظور سنجش اجرای اثربخش استراتژی بازاریابی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۵ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر نوبل (۱۹۹۹) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است.