پرسشنامه ادراک از جو مدرسه – وی و همکاران (۲۰۰۷)

پرسشنامه ادراک از جو مدرسه – وی و همکاران (۲۰۰۷)

جو مدرسه: متینگلی (۲۰۰۷) معتقد است که “در جامعه کوچک مدرسه، اعتماد اعضا به یکدیگر و نحوه ارتباط آنان با هم، فضای خاصی به نام جو مدرسه را به وجود می آورد. از این رو، جو مدرسه به مجموعه ارزش ها، فرهنگ ها و روابط بین اعضای یک مدرسه اشاره دارد و سبب می شود آن مدرسه از عملکرد خاصی برخوردار باشد”. جومدرسه، مبتنی بر تصورات اعضا از چگونگی تأثیرات مثبت و منفی محیط مدرسه برآنان است. تصورات اعضا از محیط مدرسه و نه خودِ این محیط، مهمترین جزء سازنده جو مدرسه است.

به منظور سنجش و ارزیابی ادراک از جو مدرسه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۱ گویه و چهار خرده مقیاس حمایت معلم، حمایت همسالان (تعامل با همسالان و وابستگی به مدرسه)، خودمختاری دانش آموزان و وضوح و ثبات قوانین (ساختار مدرسه و سختی قوانین) می‌باشد که از پژوهش معتبر وی و همکاران (۲۰۰۷) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۷ مورد تأیید قرار گرفته است.