پرسشنامه ادراک دانش آموزان نسبت به کلاس و مدرسه – رووای و همکاران (۲۰۰۴)

پرسشنامه ادراک دانش آموزان نسبت به کلاس و مدرسه – رووای و همکاران (۲۰۰۴)

ادراک دانش آموزان از محیط کلاس و مدرسه: ادراک دانش آموزان نسبت به محیط کلاس و مدرسه بصورت مجموعه ویژگی های فیزیکی، اجتماعی و روانشناختی یک کلاس یا یک مدرسه تعریف می شود که از دید دانش آموزان آن را از سایر کلاس ها و مدارس دیگر متمایز می کند. در تعریفی دیگر منظور از ادراک از محیط کلاس و مدرسه برداشتی است که دانش آموز از ویژگی های مختلف روانی – اجتماعی کلاس و مدرسه خود دارد. به طور خلاصه محیط یا جو کلاس و مدرسه بیانگر ادراک جمعی دانش آموزان از محیطی است که در آن قرار دارند.

به منظور سنجش ادراک دانش آموزان نسبت به کلاس و مدرسه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه و دو مقیاس محیط کلاس و محیط مدرسه می‌باشد که هر مقیاس شامل دو زیر مقیاس اجتماعی و زیر مقیاس یادگیری با تعداد مساوی از گویه هاست. این پرسشنامه از پژوهش معتبر رووای و همکاران (۲۰۰۴) استخراج شده‌ است. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.